$414.20
TEMP, 3%RH, DISPLAY, SETPOINT, WHITE, LOGO
TEMP, 3%RH, DISPLAY, SETPOINT, WHITE, LOGO