$201.82
TEMP, PIR, SETPOINT DISPLAY, WHITE, LOGO
TEMP, PIR, SETPOINT DISPLAY, WHITE, LOGO